Metodické pokyny

Upozornění pro provozovatele vleček

Dne 15. 1. 2020 nabyla účinnosti některá ustanovení novely zákona o drahách č. 367/2019 Sb., na jejichž základě došlo mimo jiné i k novelizaci § 22a zákona 266/1994 Sb., o drahách (dále jen „zákon o dráhách“). S tím souvisí také změna způsobu stanovení, zda se jedná o vlečku veřejně přístupnou nebo veřejně nepřístupnou. Provozovatel vlečky má nově od 15. 1. 2020 povinnost sdělit Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, které jím provozované vlečky jsou veřejně přístupné a u kterých veřejně nepřístupných vleček je povinen umožnit dopravci jejich užití způsobem podle § 22a odst. 3 zákona o dráhách. Povinnost umožnit užití se týká vleček, které slouží jako:

  • přístup k jiné dráze, slouží-li vlečka nebo její část jako spojení dvou nebo více drah rozdílných vlastníků. Jedná se např. o vlečku, do níž je zaústěna jiná dráha (vlečka), která má jiného majitele než první vlečka,

  • přístup k zařízení služeb, napojuje-li vlečka nebo její část, přímo nebo prostřednictvím jiné vlečky, celostátní nebo regionální dráhu k zařízení služeb (zařízení služeb jsou definována § 2 odst. 9 zákona o dráhách),

  • přístup k jinému zařízení nebo manipulačnímu místu, jehož vlastník nebo provozovatel je odlišný od vlastníka nebo provozovatele vlečky, např. veřejně nepřístupná vlečka s možnými místy nakládky a vykládky pro osoby odlišné od vlastníka nebo provozovatele vlečky.

Celý článek ve formátu PDF.

 

Informace k udělování výjimek z požadavků stanovených prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/2177

I. Úvod

Dne 1. ledna 2019 vstupuje v účinnost článek 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2177 o přístupu k zařízením služeb a k službám souvisejícím s železniční dopravou. Podle tohoto článku rozhodují regulační subjekty o žádostech provozovatelů zařízení služeb o udělení výjimky z požadavků uvedených v tomto nařízení. Žádosti se v České republice podávají regulačnímu subjektu, kterým je Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře. Podrobnosti pro postup upravuje tato informace.

Podle článku 2 odst. 5 prováděcího nařízení regulační subjekty vypracují a zveřejní společné zásady rozhodování pro uplatnění kritérií uvedených v čl. 2 odst. 2 prováděcího nařízení. Tyto zásady zpracovalo sdružení nezávislých regulátorů železnic - Independent Regulators' Group – Rail, IRG-Rail pod č. IRG-Rail (18) 7 v dokumentu nazvaném Common Principles on granting exemptions under Article 2 (2) of Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2177. Překlad dokumentu nazvaný Společné zásady pro udělování výjimek podle čl. 2 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2177 je přílohou této zveřejněné informace.

Celý článek ve formátu PDF.

Příloha - Informace k udělování výjimek z požadavků stanovených prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/2177.pdf

 

Metodika pro provádění testu hospodářské vyváženosti smlouvy o veřejných službách pro služby od jízdního řádu 2020/2021

ÚPDI jako regulační subjekt podle čl. 55 směrnice 2012/34 oprávněný na základě § 34d zákona o dráhách rozhodovat ve věci ohrožení hospodářské vyváženosti osobní drážní dopravy provozované na základě smlouvy o veřejných službách, vydává v souladu s čl. 4 odst. 2 a čl. 14 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/1795 ze dne 20. listopadu 2018, kterým se stanoví postup a kritéria pro provedení testu hospodářské vyváženosti podle čl. 11 směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/34/EU, tuto metodiku pro provádění testu hospodářské vyváženosti smlouvy o veřejných službách a formulář k oznámení o plánované nové službě v osobní železniční dopravě.

Celý článek ve formátu PDF.

Příloha 1 - Oznámení o planované nové službě_formulář od 2020..xlsx

Příloha 2 - Žádost o test hospodářské vyváženosti_formulář od 2020.xlsx

 

Stanovení lhůt podle čl. 9 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2017/2177

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře stanoví v souladu s čl. 9 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2017/2177 o přístupu k zařízením služeb a k službám souvisejícím s železniční dopravou a čl. 13 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru provozovatelům zařízení služeb tyto lhůty pro odpovědi na žádosti:

1) 60 dnů pro odpovědi na žádosti o přístup k zařízení služeb a poskytování služeb v zařízeních služeb uvedených v příloze II bodu 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, jde-li o žádosti do nového jízdního řádu
2) 30 dnů pro odpovědi na žádosti o přístup k zařízení služeb a poskytování služeb v zařízeních služeb uvedených v příloze II bodu 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, jde-li o žádosti do pravidelné změny jízdního řádu
3) 3 pracovní dny pro odpovědi na žádosti ad hoc týkající se přístupu k zařízením služeb a službám uvedeným v příloze II bodu 2 písm. a) až d) a f) až i) směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru,
4) 3 pracovní dny pro odpovědi na žádosti ad hoc týkající se přístupu k zařízením služeb a službám uvedeným v příloze II bodu 2 písm. e) směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru.

Celý článek ve formátu PDF.

 

Úkony vykonávané Úřadem pro přístup k dopravní infrastruktuře