Oznámení o ukončení dokazování - UPDI-1286/19/GP

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ DOKAZOVÁNÍ

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, (dále jen „zákon o dráhách“), obdržel dne 23. 1. 2019 žádost právnické osoby České dráhy, a.s., IČO: 70994226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, označenou Návrh podle § 34e zákona 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění ve znění pozdějších předpisů, ve věci prohlášení o dráze celostátní a regionální SŽDC pro JŘ 2020. Svým obsahem šlo o návrh žadatele o posouzení souladu Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2020 a jízdní řád 2020, účinného od 14. 12. 2018, zveřejněného společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 na webových stránkách této společnosti, se zákonem o dráhách

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 03.05.2019
Sejmuto: 18.05.2019
Číslo jednací: UPDI-1286/19/GP
Zodpovídá: Podatelna