Rozhodnutí UPDI-0564/19-OPDI-SPR/ZA

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

ROZHODNUTÍ

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb.,  o dráhách, (dále jen „zákon o dráhách“),

rozhodl v řízení, jehož účastníky jsou podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) České dráhy, a.s., IČO: 709 94 226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 (provozovatelka dráhy) a Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, IČO: 00216275, se sídlem Studentská 95, 532 10 Pardubice (přídělce),

podle § 34e odst. 3 zákona o dráhách ve věci posouzení souladu prohlášení o dráze se zákonem o dráhách, takto:

1.

Úřad neshledal rozpor článku I. a článku III. odst. 3 Přílohy č. 1  Návrh ujednání o sankčních platbách za narušení provozování drážní dopravy, včetně nestranného způsobu mimosoudního řešení sporů týkajících se narušení provozování drážní dopravy na dráze celostátní a veřejně přístupných vlečkách provozovaných Českými drahami, a.s., Prohlášení o dráze celostátní a o veřejně přístupných vlečkách provozovaných společností České dráhy, a. s. (JŘ 2018/2019) ve znění aktualizovaném k 5. 11. 2018, č. j. sddf/0028/18 (DFJP) a č. j. 59306/2017 (ČD) (dále jen „Příloha č. 1“ a „Prohlášení 2019“), které vydaly České dráhy, a.s., IČO: 709 94 226, se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 a Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, IČO: 00216275, se sídlem Studentská 95, 532 10 Pardubice, se zákonem o dráhách.

2.

Článek II., článek III. odst. 1 a odst. 2, a článek IV. Přílohy č. 1 Prohlášení 2019, jsou v rozporu s  § 33 odst. 3 písm. k) zákona o dráhách.

Úřad stanovuje Univerzitě Pardubice, Dopravní fakultě Jana Pernera, lhůtu 90 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, po jejímž uplynutí nelze článek II., článek III. odst. 1 a odst. 2 a článek IV. Přílohy č. 1 Prohlášení 2019 použít.

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 05.03.2019
Sejmuto: 20.03.2019
Číslo jednací: UPDI-0564/19-OPDI-SPR/ZA
Zodpovídá: Podatelna