Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení - UPDI-0199/19-OPDI-SPR/ZA

Vytisknout
Kategorie: Vyhlášky a metodické pokyny Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, (dále jen „zákon o dráhách“), obdržel dne 23. 1. 2019 žádost právnické osoby České dráhy, a.s., IČO: 70994226, se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, označenou Návrh podle § 34e zákona 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění ve znění pozdějších předpisů, ve věci prohlášení o dráze celostátní a regionální SŽDC pro JŘ 2020.

Svým obsahem jde o návrh žadatele o posouzení souladu zákona o dráhách ve vztahu k Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2020 a jízdní řád 2020, účinného od 14. 12. 2018, zveřejněného společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizace; Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 na webových stránkách této společnosti (dále jen „Prohlášení 2020“).

Dnem doručení podání, tj. 23. 1. 2019, bylo podle ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „správní řád“), zahájeno v této věci předmětné řízení, které je Úřadem pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) vedeno podle ustanovení § 34e zákona o dráhách.

 

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 29.01.2019
Sejmuto: 13.02.2019
Číslo jednací: UPDI-0199/19-OPDI-SPR/ZA
Zodpovídá: Podatelna