Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení řízení

Vytisknout
Kategorie: Vyhlášky a metodické pokyny Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, (dále jen „zákon o dráhách“), obdržel dne 2. 1. 2019 žádost právnické osoby KŽC Doprava, s.r.o., IČO: 27423069, se sídlem Meinlinova 336, 19016 Praha 9 - Koloděje, označenou Podání ve smyslu § 34e zákona 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění.
Svým obsahem jde o návrh žadatele o posouzení souladu Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro přípravu jízdního řádu 2020 a jízdní řád 2020, účinného od 14. 12. 2018, se zákonem o dráhách (dále jen „Prohlášení 2020“).

Dnem doručení podání, tj. 2. 1. 2019, bylo podle ustanovení § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „správní řád“), zahájeno v této věci předmětné řízení, které je Úřadem pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) vedeno podle ustanovení § 34e zákona o dráhách.

Úřad v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 správního řádu

oznamuje zahájení řízení ve věci posouzení
souladu Prohlášení 2020, se zákonem o dráhách
v rozsahu:

• přílohy C část C bod IV – cena za použití přístupových komunikací pro cestující ve vlaku osobní dopravy

Do spisu a podkladů řízení lze nahlédnout u Úřadu vždy od pondělí do čtvrtka od 9.00 do 14.00 hodin, v pátek od 9.00 do 12.00 hodin, avšak pouze po předchozí domluvě.

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 04.01.2019
Sejmuto: 19.01.2019
Číslo jednací: UPDI-0012/19-OPDI-SPR/ŠA
Zodpovídá: Podatelna