Veřejná vyhláška - rozhodnutí - UPDI-2895/20/ZA

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, (dále jen „zákon o dráhách“), rozhodl v řízení, jehož účastníky podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) jsou společnosti RegioJet a.s., IČO: 28333187, se sídlem náměstí Svobody 86/17, 602 00 Brno, zastoupená JUDr. Ondřejem Doležalem, č. osvědčení ČAK 10844, advokátem advokátní kanceláře Doležal & Partners s.r.o., se sídlem Koliště 1912/13, 602 00 Brno, právnická osoba Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 70994234, podle § 34e odst. 1 a 3 zákona o dráhách a další dotčené osoby ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu,

takto:

1.

Kapitola 4.4.1 Proces koordinace, druhý odstavec, Prohlášení o dráze celostátní a dráhách regionálních, platné pro přípravu jízdního řádu 2021 a pro jízdní řád 2021 účinné od 12. 12. 2019, ve znění změny č. 1 účinné od 17. 1. 2020 a změny č. 2 účinné od 8. 4. 2020 je nezohledněním kritérií přednosti pro příděl kapacity, uvedených bodu 17 přílohy Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2075 ze dne 4. září 2017, kterým se nahrazuje příloha VII směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, pro případy dočasného omezení kapacity dráhy splňující podmínky tohoto ustanovení, v rozporu s § 33 odst. 1, odst. 3 písm. f) a odst. 4 písm. c) zákona o dráhách.

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 31.07.2020
Sejmuto: 15.08.2020
Číslo jednací: UPDI-2895/20/ZA
Zodpovídá: Podatelna