Vyrozumění - UPDI-2722/19/ZA

Vytisknout
Kategorie: Vyhlášky a metodické pokyny Zpět

VYROZUMĚNÍ

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále jen „zákon o dráhách“), vydal dne 29. 8. 2019 rozhodnutí č. j. UPDI-2377/19/ZA ve věci posouzení souladu Prohlášení o dráze celostátní a regionální platného pro přípravu jízdního řádu 2020 a pro jízdní řád 2020, ve znění změny č. 1, účinného od 1. 4. 2019 (dále jen prohlášení 2020“) se zákonem o dráhách.

V této věci Úřad rozhodl, že Prohlášení 2020, vydané Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, v příloze „C“ část C – Ceny za použití dráhy celostátní a regionálních drah provozovaných Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, jízdou vlaku a podmínky jejich uplatnění, článek III. 3 „Pro výpočet výsledných cen za použití dráhy jízdou vlaku je rozhodující skutečná vlakem projetá trasa a v případě vlaku osobní dopravy i počet jeho zastavení v místech nástupu a výstupu cestujících.“,

je v rozporu s § 23 odst. 1 písm. d), tím i s § 33 odst. 1 a § 33 odst. 3 písm. c) zákona o drahách.

V zákonné lhůtě proti tomuto rozhodnutí podal rozklad pouze účastník řízení:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234,
se sídlem Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1.

Úřad všem účastníkům řízení v příloze zasílá stejnopis podaného rozkladu a současně podle § 86 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), vyzývá účastníky řízení, aby se k rozkladu vyjádřili ve lhůtě do 5 dnů od doručení tohoto vyrozumění.

Mgr. Andrea Zemanská
vedoucí oddělení přístupu ke dráze
odboru přístupu k dopravní infrastruktuře

 

Celý článek ve formátu PDF.

Příloha v PDF.

Vyvěšeno: 01.10.2019
Sejmuto: 16.10.2019
Číslo jednací: UPDI-2722/19/ZA
Zodpovídá: Podatelna