Veřejná vyhláška vyrozumění - UPDI-2696/19/ZA

Vytisknout
Kategorie: Vyhlášky a metodické pokyny Zpět

VYROZUMĚNÍ

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“), příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, (dále jen „zákon o dráhách“), Vám tímto sděluje, že se v řízení ve věci posouzení souladu Prohlášení o dráze celostátní a regionální platného pro přípravu jízdního řádu 2019 a pro jízdní řád 2019, účinného od 1. 12. 2017 (dále jen „Prohlášení 2019“) se zákonem o dráhách, vedeném pod sp. zn. UPDI-RPD005/18 na základě § 65 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, (dále jen „správní řád“), přerušeném z důvodu probíhající cenové kontroly,

pokračuje.

Úřad rozhodl dne 4. 12. 2018 (pod č.j. UPDI-3419/18-OPDI-SPR/ŠA) o řízení ve kterém bude samostatně posuzován soulad Přílohy „C“, část C Ceny za použití dráhy celostátní a regionálních drah provozovaných Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, jízdou vlaku a podmínky jejich uplatnění – systém výpočtu pro stanovení ceny za použití dráhy pro jízdu vlaku (Prohlášení 2019), se zákonem o dráhách.

Vzhledem k povaze věci bylo nezbytné, aby podkladem pro rozhodování byl i výsledek cenové kontroly zahájené dne 28. 1. 2019 a ukončené vyřízením námitek ke kontrolnímu protokolu dne 25. 9. 2019 (vedeno pod sp. zn. STD001/19). S ohledem na ukončení cenové kontroly odpadl důvod přerušení, a v řízení se proto pokračuje.

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 27.09.2019
Sejmuto: 12.10.2019
Číslo jednací: UPDI-2696/19/ZA
Zodpovídá: Podatelna