Veřejná vyhláška vyrozumění o rozkladu ke zbytku věci - RPV 2023 - UPDI-0246/23/ML

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

VYROZUMĚNÍ

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen Úřad) příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, vydal dne 4. ledna 2023 rozhodnutí č. j. UPDI-0044/23/ML ve zbytku věci návrhu plánu omezení provozování dráhy na rok 2023.

V zákonné lhůtě proti tomuto rozhodnutí podal rozklad účastník řízení - Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, a to do všech výroků napadeného rozhodnutí Úřadu.

S ohledem na výše uvedené Úřad všem účastníkům řízení v příloze zasílá stejnopis rozkladu a současně podle § 86 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), účastníky řízení vyzývá, aby se k rozkladu vyjádřili ve lhůtě do 5 dnů od doručení tohoto vyrozumění.

Celý článek ve formátu PDF.

Rozklad Správy železnic, s.o.

Vyvěšeno: 18.01.2023
Sejmuto: 02.02.2023
Číslo jednací: UPDI-0246/23/ML
Zodpovídá: Podatelna