Veřejná vyhláška vyrozumění o rozkladu - UPDI-3048/22/ZA

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

VYROZUMĚNÍ

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle ustanovení § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, vydal dne 6. 9. 2022 rozhodnutí č. j.: UPDI-2858/22/ZA, ve věci posouzení souladu prohlášení o dráze se zákonem o dráhách.

V zákonné lhůtě proti tomuto rozhodnutí podal rozklad účastník řízení - Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1.

Úřad všem účastníkům řízení v příloze zasílá stejnopis rozkladu a současně podle § 86 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), účastníky řízení vyzývá, aby se k rozkladu vyjádřili ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto vyrozumění.

Celý článek ve formátu PDF.

Příloha - Rozklad Správy železnic, s.o.

Vyvěšeno: 22.09.2022
Sejmuto: 07.10.2022
Číslo jednací: UPDI-3048/22/ZA
Zodpovídá: Podatelna