Veřejná vyhláška rozhodnutí - UPDI-2858/22/ZA

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

ROZHODNUTÍ

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, (dále jen zákon o dráhách) rozhodl podle § 34e odst. 1 a 3 zákona o dráhách, v řízení o návrhu společnosti METRANS Rail s.r.o., IČO 26361485, se sídlem Podleská 926, 104 00 Praha 10, na posouzení souladu

a) Prohlášení o dráze celostátní a dráhách regionálních, platného pro přípravu jízdního řádu 2022 a pro jízdní řád 2022 účinného od 11. 12. 2020 ve znění změny č. 6 účinné od 6. 5. 2022, č. j. 80929/2020-SŽ-GŘ-O5,

b) Prohlášení o dráze celostátní a dráhách regionálních, platného pro přípravu jízdního řádu 2023 a pro jízdní řád 2023 účinného od 11. 12. 2021 ve znění změny č. 1 účinné od 6. 5. 2022, č. j. 163021/2021-SŽ-GŘ-O5, vydaných účastnicí řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, státní organizací Správa železnic, IČO: 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, se zákonem o dráhách, v rozsahu článku 6.2 Pravidla provozu

takto:

I.

Druhý odstavec článku 6.2. Pravidla provozu v rozsahu textu:

„V souladu s Rozhodnutím Komise ze dne 14. listopadu 2012 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystému „provoz a řízení dopravy“ železničního systému v Evropské unii a o změně rozhodnutí 2007/756/ES (Rozhodnutí Komise 2012/757/EU) je provozním jazykem na dráhách provozovaných Správou železnic český jazyk. Na pohraničních tratích může být dohodou mezi provozovateli dráhy dohodnut i jiný provozní jazyk.“

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 06.09.2022
Sejmuto: 21.09.2022
Číslo jednací: UPDI-2858/22/ZA
Zodpovídá: Podatelna