Veřejná vyhláška rozhodnutí - UPDI-0085/22/ZA

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

ROZHODNUTÍ

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v řízení o návrhu na posouzení souladu prohlášení o dráze podaného žadatelkou o kapacitu, společností CityRail, a.s., IČO 24199010, se sídlem Magistrů 202/16, 140 00 Praha 4, jehož další účastníci podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou

přídělkyně, státní organizace Správa železnic, IČO 70994234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město,

PDV RAILWAY a.s. IČO 22792597, Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem

PKP CARGO INTERNATIONAL a.s. IČO 47675977 Betonářská 580/14, Muglinov, 712 00 Ostrava,

rozhodl podle § 61 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, o požádání navrhovatelky o nařízení předběžného opatření, takto:

Požádání navrhovatelky ze dne 24. 12. 2021 o nařízení předběžného opatření, kterým se uloží přídělkyni povinnost zdržet se použití systému podle kapitoly 5.7. a přílohy „K“ části C Prohlášení o dráze celostátní a dráhách regionálních platné pro přípravu jízdního řádu 2022 a pro jízdní řád 2022 účinného od 11. prosince 2020, č. j. 80929/2020-SŽ-GŘ-O5, ve znění změny č. 1 účinné od 8. března 2021, změny č. 2 účinné od 7. května 2021, změny č. 3 účinné od 15. srpna 2021, změny č. 4 účinné od 18. října 2021 a změny č. 5 účinné od 1. prosince 2021, do nabytí právní moci meritorního rozhodnutí v této věci, se zamítá.

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 06.01.2022
Sejmuto: 21.01.2022
Číslo jednací: UPDI-0085/22/ZA
Zodpovídá: Podatelna