Veřejná vyhláška rozhodnutí - UPDI-1853/21/ZA

Vytisknout
Kategorie: Doručování veřejnou vyhláškou Zpět

ROZHODNUTÍ

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný k výkonu státní správy ve věcech drah podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, (dále jen „zákon o dráhách“), rozhodl v řízení, podle § 34e odst. 1 a 3 zákona o dráhách, ve věci posouzení souladu Prohlášení o dráze celostátní a dráhách regionálních, platného pro přípravu jízdního řádu 2021 a pro jízdní řád 2021 účinného od 12. 12. 2019 ve znění změny č. 1 účinné od 17. 1. 2020, změny č. 2 účinné od 8. 4. 2020 a změny č. 3 účinné od 1. 8. 2020, vydaného Správou železnic, státní organizací pod č. j. 70496/2019-SŽDC-GŘ-O5, se zákonem o dráhách, a to v rozsahu přílohy „C“, její části C, článku II. 4 včetně tabulky koeficient K a přílohy C, její části C, článku II. 6. 1 tabulky s hodnotami tzv. specifického faktoru S1 (opotřebení trati v závislosti na celkové hmotnosti vlaku), (dále jen „Prohlášení 2021“, „Příloha „C“ Prohlášení 2021“)

takto:

Příloha „C“ Prohlášení 2021 je v rozsahu 1. článku II. 4: „Koeficient kategorie trati K představuje kombinaci činitelů, které po dobu platnosti ročního jízdního řádu ovlivňují kvalitu služeb poskytnutých dopravci na daném traťovém úseku, částečně zohledňují poptávku po přídělu kapacity v daném úseku, poměr nákladů vynaložených na údržbu tratí příslušné kategorie v předcházejícím statistickém období, případně vůli provozovatele dráhy podporovat udržení nebo zvýšení rozsahu objednávané kapacity na tratích dané kategorie. Zařazení tratí do jednotlivých kategorií je výsledkem zhodnocení jejich současného technického stavu, vybavení technickým zařízením a zohlednění poptávky po přídělu kapacity na tratích sítě TEN-T a ostatních tratích. Hodnota koeficientu pro jednotlivé kategorie tratí je uvedena v následující tabulce.

Celý článek ve formátu PDF.

Vyvěšeno: 28.05.2021
Sejmuto: 12.06.2021
Číslo jednací: UPDI-1853/21/ZA
Zodpovídá: Podatelna