Opravné prostředky

Proti rozhodnutím ÚPDI lze podat rozklad podle ustanovení § 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to ústně do protokolu, písemně či elektronicky na doručovací adresu ÚPDI do 15 dní ode dne oznámení rozhodnutí. Proti rozhodnutím ÚPDI vydaným podle ustanovení § 42i zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, rozklad podat nelze.


Proti rozhodnutím předsedy ÚPDI jako služebního orgánu vůči zaměstnancům zařazeným v ÚPDI lze podat odvolání k náměstkovi ministra vnitra pro státní službu v případech stanovených zákonem č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, do 15 dní ode dne oznámení rozhodnutí.