Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost ÚPDI podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

2021 

1.

ÚPDI obdržel dne 5. 2. 2021 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v níž žadatel žádal o poskytnutí informace o počtu uplatněných nároků na náhradu škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu v roce 2019 a 2020 s rozdělením na nároky na zadostiučinění za nemajetkovou újmu, na náhradu škody zapříčiněnou nesprávným úředním postupem a nezákonným rozhodnutím a odděleně pro odpovědnost státu a územních samosprávních celků s vyčíslením ročního finančního objemu takto rozdělených nároků bez příslušenství a vyčíslením jejích přiznané a uhrazené výše.
Současně bylo žádáno o poskytnutí informace o počtu podaných žalob, jimiž se poškození domáhali náhrady škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu u soudu za stejné období, ve stejném členění a s vyčíslením uplatnění nároků bez příslušenství. Dále žadatel požadoval v informaci uvést a vyčíslit nároky, o nichž soudy pravomocně rozhodly ve prospěch či v neprospěch žalobců.
Žadatel také požadoval poskytnutí informace o počtu zaměstnanců, kteří za Úřad řeší, byť i jen z části, náhrady škody, újmy a regresní úhrady ve smyslu § 6 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád). Dále žádal o poskytnutí informace, kolik z výše uvedených zaměstnanců má ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu právního směru.

Poskytnutá informace:

V období roku 2019 a 2020 nedošlo k uplatňování nároků na náhradu škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu zapříčiněnou nesprávným úředním postupem a nezákonným rozhodnutím.
V témže období nebyla podána žádná žaloba, jíž by se poškození domáhali náhrady škody a zadostiučinění za nemajetkovou újmu.
Na Úřadu řeší tyto otázky jedna osoba, která má v náplni práce mimo jiné náhrady škody způsobené rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a regresní úhrady, přičemž tato osoba má ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právního směru.

 

2.

ÚPDI obdržel dne 23. 2. 2021 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o výši veškerých vyplacených platů (včetně, avšak nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny řádné, mimořádné a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech a naturální požitky - nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté ubytování), v hrubé výši tj. před zdaněním, zdůvodnění mimořádné odměny, a počet odpracovaných měsíců u všech zaměstnanců na vedoucích pozicích, tj. těch, kteří  vykonávají řídící pozici v rámci povinného subjektu (tj. nejvýše nadřízeného zaměstnance a všech zaměstnanců v jeho přímé podřízenosti) za rok 2020.

Poskytnutá informace:

funkce plat                      odměny          jiné funkční požitky mimořádné odměny počet odpracovaných měsíců
předseda úřadu 1 348 887 Kč 0 Kč 0 0 Kč 12
1. vedoucí zaměstnanec
přímo podřízený předsedovi
   769 636 Kč 110 600 Kč 0 0 Kč 12
2. vedoucí zaměstnanec
přímo podřízený předsedovi
   718 779 Kč 113 999 Kč 0 0 Kč 12

 

3.
ÚPDI obdržel dne 4. 3. 2021 žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. 

Poskytnuté informace

4.
ÚPDI obdržel dne 15. 10. 2021 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o počtu úředníků v Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře a o počtu zaměstnanců v platových třídách podle NV č. 304/2014 Sb.

Poskytnutá informace:

 Počet úředníků v Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře 
 Druh pracovněprávního vztahu  Počet úředníků
 služební poměr podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, z toho 2 na sdíleném místě  21
 v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce  2

 

 Počty zaměstnanců v platových třídách podle NV č. 304/2014 Sb.
 Platová třída T9   T12 T13   T14 Celkem 
 Celkem zaměstnanců v platových třídách podle NV č. 304/2014 Sb.  2  13  3  21

 

2020

1. 

ÚPDI obdržel dne 17. 1. 2020 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v níž žadatel žádal o poskytnutí informace o počtu zaměstnanců, kteří za Úřad řeší, byť i jen z části, náhrady škody, újmy a regresní úhrady ve smyslu § 6 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád). Dále žádal o poskytnutí informace o počtu, kolik z výše uvedených zaměstnanců má ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu právního směru.

Poskytnutá informace:

Na Úřadu je jedna osoba, která má v náplni práce mimo jiné náhrady škody způsobené rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a regresní úhrady, přičemž tato osoba má ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právního směru.


2.

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře obdržel dne 21. 2. 2020 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění:

Žádám, v souvislosti s obsahem Vašeho rozhodnutí ze dne 17.02.2020, čj. UPDI-0617/20/UM, sp. zn. INF002/20, o poskytnutí následujících informací:
- Kopii všech výzev zaslaných současným i bývalým zaměstnancům povinného subjektu včetně všech jejich příloh ve  smyslu druhého odstavce šesté strany výše uvedeného rozhodnutí.
- Kopii výzvy povinného subjektu ze dne 10.02.2020, čj. UPDI-0500/20/ZA.
- Kopii všech odpovědí na výzvy dle bodu 1 této žádosti.
- Kopii všech odpovědí na výzvu dle bodu 2 této žádosti.

Poskytnutá informace:

Výzva ze dne 10. 2. 2020, č. j. UPDI-0500/20/ZA
Příloha výzvy č. 1 – žádost o informace 
Příloha výzvy č. 2 – doplnění žádosti o informace
Texty odpovědí dotčených osob 

3.

ÚPDI obdržel dne 5. 3. 2020 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o výši veškerých vyplacených platů (včetně, avšak nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny řádné, mimořádné a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech a naturální požitky - nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté ubytování), zdůvodnění mimořádné odměny, počet odpracovaných měsíců u předsedy Úřadu za rok 2019.

Poskytnutá informace:

funkce úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti odměny jiné příjmy a benefity spojené s výkonem funkce mimořádné odměny počet odpracovaných měsíců
předseda ÚPDI 1 309 314,- Kč  0,- Kč  0,- Kč 0,- Kč  12

 

4.

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen Úřad) obdržel dne 30. 1. 2020 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informace o počtu zaměstnanců, o počtu osob, kteří pracovali nebo pracují na dohodu o práci konané mimo pracovní poměr, o počtu zaměstnanců na mateřské či rodičovské dovolené nebo v pracovní neschopnosti delší než jeden měsíc, o platových tarifech, o osobních příplatcích, o příplatcích za vedení, o příplatcích za práci přes čas, o odměnách, o služebním hodnocení státních zaměstnanců a o osobním příplatku v závislosti na výsledku služebního hodnocení.

Úřad na základě rozhodnutí ze dne 15. 4. 2020, č. j. UPDI-1561/20/UM (dále jen rozhodnutí), poskytl žadateli část požadovaných informací sdělením ze dne 17. 2.2020, č. j. UPDI-0618/20/UM, sdělením ze dne 4. 3. 2020, č. j. UPDI-0817/20/UM, a sdělením ze dne 19. 3. 2020, č. j. UPDI-1055/20/KE.

Poskytnutá informace:

Poskytnuté informace

Otázky odmítnuté na základě rozhodnutí


5.

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře obdržel dne 12. 8. 2020 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádost o poskytnutí informace týkající se osvobození nebo slevy na poplatcích za použití dopravní cesty dráhy, resp. podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru osvobození nebo slevy na poplatcích za infrastrukturu v členských státech Evropské unie, konkrétně v Německu, Rakousku, Itálii, Slovensku, Polsku, Belgii, Nizozemsku a Lucembursku.

Poskytnutá informace:

Evropská komise podala návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, vedený pod č. COM(2020) 260 ze dne 19. června 2020, kterým se stanoví opatření pro udržitelný železniční trh s ohledem na pandemii COVID-19.Tento návrh řeší mimo jiné i otázku osvobození nebo slevy na poplatcích za užití dráhy podle zákona o dráhách, resp. podle směrnice 2012/34/EU osvobození nebo slevy na poplatcích za infrastrukturu, i pro státy EU, u nichž informaci požadujete. Odkazujeme na zveřejněnou informaci - návrh nařízení, který naleznete pod tímto odkazem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0260&qid=1597743307272&from=CS.

Provozovatelé infrastruktury v členských státech EU jsou podle čl. 27 směrnice 2012/34/EU povinni poplatky za přístup k infrastruktuře zveřejnit ve zprávě o síti (prohlášení o dráze), kde lze jejich výši zjistit.

 

6.

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře obdržel dne 1. 9. 2020 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádost o poskytnutí informace týkající se státních zaměstnanců úřadu, představených, složení výběrových komisí, platových tarifů vyjmenovaných státních zaměstnanců

Poskytnutá informace:

Všechny členy výběrových komisí včetně jejich předsedů jmenoval služební orgán, kterým je předseda Úřadu Ing. Pavel Kodym. Místo místopředsedy Úřadu není obsazeno.

Poskytnuté informace:

Poskytnuté informace

 

7.

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře obdržel dne 3. 7. 2020 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádost o poskytnutí informace zda Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře vydal po 31. 1. 2018 rozhodnutí o schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy podle § 23c odst. 2 zákona o dráhách, popř. zda byl vyrozuměn o omezení provozování dráhy podle § 23c odst. 4 zákona o dráhách, a to na tratích:

- Velká Kras - Vidnava

- Rakovník - Mladotice v úseku Královice u Rakovníka - Mladotice

- Děčín hl. n. - Litvínov v úseku Děčín hl. n. západ - Oldřichov u Duchcova

V případě vydání rozhodnutí o schválení návrhu plánu omezení provozování dráhy podle § 23c odst. 2 zákona o dráhách nebo obdržení vyrozumění o omezení provozování dráhy podle § 23c odst. 4 zákona o dráhách žádáme o poskytnutí jejich kopií.

Poskytnuté informace:

V období od 31. 1. 2018 do dnešních dnů Úřad neobdržel oznámení ve smyslu § 23c odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, o omezení provozování dráhy v důsledku mimořádných událostí či prací, které nesnesou odkladu, u žádné z tratí uvedených v žádosti.

Co se týká rozhodnutí o schválení plánu omezení provozování dráhy podle § 23c odst. 2 zákona o dráhách, jsme nuceni odkázat Vás podle § 6 InfZ na informaci zveřejněnou. Úřad je podle § 57a odst. 5 zákona o dráhách povinen svá rozhodnutí vydaná podle tohoto zákona po nabytí právní moci a po odstranění osobních údajů a informací, které jsou obchodním tajemstvím, trvale zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Tato povinnost je naplněna, a na adrese https://www.updi.cz/cs/statni-sprava-a-kontrola/rozhodnuti-vydana-podle-zakona-o-drahach jsou požadovaná rozhodnutí k dispozici.

Poskytnutá informace

 

2019

1.

ÚPDI obdržel dne 22. 1. 2019 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o platech a odměnách za rok 2018 u jednotlivých ředitelů odborů, předsedy úřadu a pověřence pro ochranu osobních údajů.

V žádosti bylo uvedeno, aby u každé osoby byly poskytnuty následující informace: jméno a příjmení, pracovní zařazení, skutečně vyplacený plat/odměnu z dohody za rok 2018 včetně uvedení počtu měsíců, za který byl vyplacen a skutečně vyplacená odměna za rok 2018, tedy částka nad rámec pravidelného platu.

Poskytnutá informace:

funkce jméno a příjmení úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti odměny počet odpracovaných měsíců
předseda Úřadu Pavel Kodym 1 260 112,- Kč 0,- Kč 12

Místo ředitele odboru není obsazeno.

Žádost o poskytnutí informací byla ve zbývajícím rozsahu odmítnuta rozhodnutím ze dne 6. 2. 2019, č. j. UPDI-0309/19-OPEP-INF/ŠA.

 

2.

ÚPDI obdržel dne 6. 2. 2019 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o výši veškerých vyplacených platů (včetně, avšak nikoli výlučně, osobního ohodnocení a všech příplatků), odměn (včetně, avšak nikoli výlučně odměny řádné, mimořádné a odměny za plnění cílových úkolů), jiných příjmů a benefitů spojených s výkonem funkce (včetně, avšak nikoli výlučně, odměny za působení v dozorčích orgánech a naturální požitky – nepeněžitý příjem spočívající v užívání služebního vozidla, poskytnuté ubytování), zdůvodnění mimořádné odměny, počet odpracovaných měsíců u osob na pozicích předseda/předsedkyně za rok 2018.

Poskytnutá informace:

funkce úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti naturální a jiné funkční požitky počet odpracovaných měsíců
v roce 2018

předseda Úřadu

                  1 260 112,- Kč

0,- Kč 12

 

3.

ÚPDI obdržel dne 17. 2. 2019 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o rozkladové komisi předsedy ÚPDI, konkrétně: Jmenný seznam veškerých členů rozkladové komise včetně vyznačení členů, kteří jsou zaměstnanci daného úřadu a kteří jsou externími odborníky. Jaká celková částka je jim za tuto práci vyplácena? Jaká je v současné době organizace rozkladové komise na daném úřadu? Tedy počet rozkladových komisí (senátů), příp. jaká je jejich specializace, pokud je komisí (senátů) více. Povolání a profesní životopisy členů rozkladové komise, pokud jimi disponujete. Kolikrát vedoucí (ministr) rozhodl odlišně od návrhu, který mu byl předložen rozkladovou komisí za rok 2018. Byla za loňský rok namítána účastníkem řízení podjatost člena rozkladové komise? Pokud ano, jak o ní vedoucí (ministr) rozhodl? Jakým způsobem jsou odměňováni členové rozkladové komise a jaká částka je jim za tuto práci vyplácena? Poskytnutí aktuálního jednacího řádu či statutu rozkladové komise. Byl již někdy na základě § 152 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ustanoven zvláštní senát z důvodu projednání takové věci, která obsahuje utajované informace? Případně pokud ne, je tento senát již vytvořen, nebo v takovém případě dojde k ustanovení senátu ad hoc?

Poskytnutá informace:

Jmenný seznam všech členů rozkladové komise, včetně vyznačení členů, kteří jsou zaměstnanci Úřadu a kteří jsou externími pracovníky, je dostupný na internetových stránkách Úřadu, v sekci povinně zveřejňované údaje, podsekci boj proti korupci a podsekci poradní orgány. Informace je dostupná na internetové adrese zde.

Celková částka, která byla členům rozkladové komise vyplacena za rok 2018 je dostupná na internetových stránkách Úřadu zde.

Na Úřadu je zřízena pouze jedna rozkladová komise jako poradní orgán předsedy Úřadu, má 9 členů a dále se nečlení na senáty.
Povolání členů rozkladové komise vyplývá z jejich získaného vzdělání, všichni jsou absolventi minimálně magisterského studijního programu a byl jim udělen akademický titul magistr, případně inženýr, dva členové rozkladové komise vykonali státní rigorózní zkoušku a byl jim udělen akademický titul doktor práv, čtyři členové rozkladové komise jsou absolventi doktorského studijního programu a byl jim udělen akademický titul doktor a jednomu členu rozkladové komise byla udělena vědecká hodnost kandidát věd. Odbornost členů rozkladové komise spočívá v dlouholeté legislativní praxi, advokátní praxi, akademické činnosti, lektorské činnosti, činnosti experta na oblast právní teorie i dopravy.

V roce 2018 se předseda Úřadu vždy ztotožnil s návrhem rozkladové komise na rozhodnutí, odlišně od jejího návrhu nerozhodl.

V roce 2018 nebyla žádným z účastníků řízení namítána podjatost člena rozkladové komise, předseda Úřadu tedy o námitce podjatosti nerozhodoval.

Odměna členů rozkladové komise vyplývá z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, které členové rozkladové komise uzavírají s Úřadem. Odměna pak činí 400 Kč/hod.

Aktuální jednací řád rozkladové komise, statut rozkladové komise a jeho změnu z roku 2019 poskytujeme v příloze.

Zvláštní senát rozkladové komise ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, dosud nebyl nikdy ustanoven.

Žádost o poskytnutí informací byla částečně odmítnuta rozhodnutím ze dne 1. 3. 2019, č. j. UPDI-617/19-OPEP-INF/SM, a to v rozsahu, v němž žadatel požadoval poskytnout profesní životopisy členů rozkladové komise.

 

4.

ÚPDI obdržel dne 9. března 2019 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informace o počtu zaměstnanců, kteří za Úřad řeší, byť i jen z části, náhrady škody, újmy a regresní úhrady ve smyslu § 6 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád). Dále o poskytnutí informace o počtu, kolik z výše uvedených zaměstnanců má ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu právního směru.

Poskytnutá informace:
Na ÚPDI je jedna osoba, která má v náplni práce mimo jiné náhrady škody způsobené rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a regresní úhrady, přičemž tato osoba má ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právního směru.

 

5.

ÚPDI obdržel dne 28. března 2019 žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací vztahujících se k náhradě škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v letech 2015 - 2018.

Poskytnutá informace:
ÚPDI byl zřízen 1. dubna 2017 zákonem č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, a po dobu své existence náhradu škody či nemajetkové újmy, která vznikla při výkonu veřejné moci v důsledku nezákonného rozhodnutí, nebo nesprávného úředního postupu neřešil.

 

2018

1.

ÚPDI obdržel dne 1. 2. 2018 žádost o poskytnutí informací týkajících se počtu podaných žádostí podle  zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a informací souvisejících s těmito žádostmi (zda byla informace poskytnuta či nikoliv, počet podaných odvolání proti zamítavým rozhodnutím, počet žalob, v kolika případech byla požadována úhrada nákladů a v kolika případech žadatel náklady uhradil a zda existuje vnitřní předpis upravujíc postup při vyřizování žádostí). Požadováno bylo rovněž zaslání uvedeného vnitřního předpisu.

Poskytnutá informace: ÚPDI byl zřízen 1. dubna 2017 zákonem č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, proto byly poskytnuty informace od tohoto data do 31. prosince 2017. V uvedeném období ÚPDI:

a) neobdržel žádné žádosti podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,

b) obdržel a vyřídil 6 žádostí o informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím a žadatelům požadované informace poskytl,

c) nevydal žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace podle ustanovení § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím. S ohledem na výše uvedené nebyl podán ani rozklad, ani nebyla podána žaloba k soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí ÚPDI o odmítnutí žádosti o poskytnutí informací.

d) nežádal v žádném případě v souvislosti s poskytováním informací úhradu nákladů podle ustanovení § 17 zákona o svobodném přístupu k informacím.

Vnitřní předpis, který by upravoval vyřizování žádostí o informace na základě výše uvedených zákonů týkajících se informací, nebyl vydán. ÚPDI vyřizuje žádosti o informace v souladu s postupy uvedenými v zákoně.

 

2.

ÚPDI obdržel dne 1. 3. 2018 žádost o poskytnutí informací týkajících se předsedy ÚPDI (výše platu, odměn, naturálních a jiných funkčních požitků a počtu odpracovaných měsíců) za období kalendářních roků 2016 a 2017.

Poskytnutá informace: ÚPDI byl zřízen 1. dubna 2017 zákonem č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. Předseda ÚPDI byl jmenován do funkce od 16. února 2017, proto byly poskytnuty požadované informace od tohoto data do 31. prosince 2017.

funkce úhrn zúčtovaných příjmů ze závislé činnosti odměny naturální a jiné funkční požitky počet odpracovaných měsíců v roce 2017
předseda ÚPDI 1.052.885,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 10 měsíců a 13 dnů

 

3.

ÚPDI obdržel dne 6. 3. 2018 žádost o poskytnutí informace spočívající ve sdělení, podle jakého právního předpisu byl stanoven okruh zveřejněných ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, podle nichž ÚPDI vydává rozhodnutí.

Poskytnutá informace: Podle ustanovení § 3 zákona č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, je  ÚPDI  ústředním správním úřadem pro

a) užívání drážní a letecké dopravní infrastruktury a přístup k této infrastruktuře,

b) užívání zařízení služeb na drážní dopravní infrastruktuře a přístupu k těmto zařízením,

c) cenovou kontrolu v oblasti užívání drážní dopravní infrastruktury a zařízení služeb podle zákona upravujícího působnost orgánů České republiky v oblasti cen a

d) poskytování podpory provozování evropské služby elektronického mýtného.

(2) Úřad je při výkonu své působnosti nezávislý, postupuje nestranně a řídí se přitom pouze zákony a jinými právními předpisy.

 

4.

ÚPDI obdržel dne 20. 3. 2018 žádost o poskytnutí informace týkající se organizační struktury ÚPDI s uvedením jména  a příjmení vedoucích zaměstnanců jednotlivých organizačních útvarů ke dni 1. 2. 2018.

Poskytnutá informace:  Ohledně části žádosti týkající se organizační struktury ÚPDI byl žadatel podle § 6 odst. 1 zákona o informacích odkázán na internetovou stránku, kde je organizační schéma ÚPDI. K odkazu na zveřejněnou informaci bylo doplněno jméno a příjmení vedoucí oddělení personálně – ekonomicko – právního:
Ing. Irena Procházková. Místa ostatních vedoucích jednotlivých organizačních útvarů nebyla zatím obsazena.

 

5.

ÚPDI obdržel dne 23. 4. 2018 žádost o poskytnutí informace o složení rozkladové komise.

Poskytnutá informace: 

Seznam členů rozkladové komise předsedy ÚPDI:
Mgr. Martina Postupová, Ing. Jitka Kotásková, Mgr. Šárka Homfrey,
JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.,  Mgr. Jan Vévoda, Mgr. Věra Ondračková,
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., JUDr. Eva Kášová, Ph.D.

 

6.

ÚPDI obdržel dne 24. 4. 2018 žádost o poskytnutí informace - záznamů o činnostech zpracování podle čl. 30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Poskytnutá informace: Záznamy o činnostech zpracování podle čl. 30 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 je ÚPDI povinen vést od 25. května 2018. V současné době tedy ÚPDI záznamy o činnostech nevede.

 

7.

ÚPDI obdržel dne 25. 7.2018 žádost o poskytnutí informace týkající se regresních úhrad podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) (dále jen „zákon č. 82/1998 Sb.“) za období let 2010 až 2017, včetně  poskytnutí manuálu, metodického pokynu nebo obdobného dokumentu ve vztahu k regresním úhradám a uvedení, jak je řešena problematika regresních úhrad (kdo rozhoduje a jaký je procesní postup) podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Poskytnutá informace: ÚPDI byl zřízen 1. dubna 2017 zákonem č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře,  a  po dobu své existence náhradu škody či nemajetkové újmy, která vznikla při výkonu veřejné moci v důsledku nezákonného rozhodnutí, nebo nesprávného úředního postupu neřešil.  K procesnímu postupu bylo uvedeno, že útvarem příslušným k vyřízení žádosti podle zákona č. 82/1998 Sb. je v souladu s čl. 11 nařízení předsedy ÚPDI č. 1/2017 ze dne 20. března 2017,  kterým se vydává služební předpis organizační řád Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, v platném znění oddělení personálně – ekonomicko – právní.  O výsledku je žadatel informován dopisem předsedy ÚPDI. Vnitřní předpis, který by se zabýval touto problematikou, nebyl vydán.

Vláda přijala dne 15. srpna 2012 usnesení č. 593 k Vyrozumění Veřejného ochránce práv ve věci postupů ústředních správních úřadů při předběžném projednávání nároků na odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup a k souvisejícímu doporučení. Pro ÚPDI je důležitým dokumentem v oblasti regresních náhrad právě Příloha č. 1 uvedeného usnesení vlády obsahující Desatero „dobré správy“ při posuzování žádostí o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup.

Usnesení vlády a jeho přílohu najdete pod odkazem v textu. 

 

8.

ÚPDI obdržel dne 1. 8. 2018 žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o informace týkajících se poskytování informací Komisi podle čl. 15 odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. 11. 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (dále jen „směrnice“) a transpozice čl. 16 druhá alinea a čl. 25 odst. 1 směrnice.

Poskytnutá informace:  K čl. 15 odst. 5 směrnice sdělujeme, že  Česká republika tyto údaje poskytuje. Údaje za rok 2016 poskytlo Ministerstvo dopravy v roce 2017. Údaje za rok 2017 poskytne Komisi ÚPDI v souladu s čl. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1100 ze dne 7. července 2015 o povinnosti členských států předkládat zprávy v rámci sledování železničního trhu.

Žádost byla v rozsahu vztahujícím se k čl. 16 druhá alinea a čl. 25 odst. 1 směrnice podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, odložena, neboť požadované informace se nevztahují k působnosti ÚPDI.

 

9.

ÚPDI obdržel dne 24. srpna 2018 žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to informací vztahujících se k podnětům, které obdržel prošetřovatel zřízený podle § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 145/2015 Sb. o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (celkový počet podnětů, který prošetřovatel obdržel v roce 2016 a 2017 s doplněním, kolik podnětů bylo anonymních, specifikaci počtu podnětů v uvedených letech, u nichž bylo podezření z protiprávního jednání potvrzeno, u kolika podnětů byla věc podle § 7 odst. 2 uvedeného nařízení poskytnuta orgánům činným v trestním řízení nebo správnímu orgánu k dalšímu řízení). Pokud prošetřovatel řešil zvlášť složité případy (doba vyřízení přes 20 dnů), bylo požádáno o stručný anonymizovaný popis povahy protiprávního jednání.

Poskytnutá informace: ÚPDI byl zřízen 1. dubna 2017 zákonem č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, proto Vám poskytujeme požadované informace od tohoto data do 31. prosince 2017.  V uvedeném období prošetřovatel neobdržel  žádné podněty.

 

2017

1.

ÚPDI obdržel dne 5. 5. 2017 žádost o poskytnutí informací týkajících se přidělování kapacity dráhy na trase Praha – Brno a zpět a trasách navazujících. Konkrétně byly požadovány informace, zda byla ÚPDI či jinému subjektu podána jakákoliv oznámení dle ustanovení § 34d odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění od 1. dubna 2017 či oznámení dle článku 3 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 869/2014 o nových službách v osobní železniční dopravě, případně jakákoliv jiná oznámení související s přidělování kapacity na předmětných trasách.

Poskytnuté informace: ÚPDI neobdržel žádné z výše uvedených oznámení. Současně ÚPDI sděluje, že nedisponuje informací o tom, že by bylo některé z výše uvedených oznámení podáno jinému subjektu.

 

2.

ÚPDI obdržel dne 5. 10. 2017 žádost o poskytnutí informace o složení rozkladové komise.

Poskytnutá informace: Při ÚPDI působí pouze jedna rozkladové komise ve složení Mgr. Martina Postupová, Ing. Jitka Kotásková, Mgr. Igor Páč, Mgr. Pavla Vyhnálková,   Mgr. Martin Vavřina, Mgr. Šárka Homfrey a Mgr. Kamila Šrolerová.

 

3.

ÚPDI obdržel dne 23. 10. 2017 žádost o poskytnutí informace, zda bylo provozovatelem vlečky „Pila Hoštejn s.r.o.“ firmou OLSPED s.r.o. se sídlem v Olomouci oznámeno dle ustanovení §22a odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, že tato vlečka je veřejně nepřístupná. Žadatel požádal o zaslání předmětného oznámení.

Poskytnutá informace: K oznámení o nepřístupnosti výše uvedené vlečky došlo firmou OLSPED, s.r.o., IČ:633320321, dopisem zaslaným na ÚPDI 4. 4. 2017 pod č.j. 21/1-07/17OL. Žadateli bylo zasláno rovněž požadované oznámení: příloha, k dispozici zde.

 

4.

ÚPDI obdržel dne 4. 11. 2017 žádost o poskytnutí informace, resp. dokumentů, které upravují kompetence organizačních součástí ÚPDI, popř. pracovníků ÚPDI, popř. vnitřní organizační poměry v rámci ÚPDI.

Poskytnutá informace, resp. dokumenty: příloha 1, příloha 2.

 

5.

ÚPDI obdržel dne 5. 12. 2017 žádost o poskytnutí informace, zda vstoupil do jakéhokoliv smluvního či mimosmluvního právního vztahu s některou z těchto osob: X.Y., nar. xxx, bytem xxx, Evropské hodnoty z.s., IČO: 26987627, Iniciativa pro evropské hodnoty z.s., IČO: 04984471 a Centrum SEBEVĚDOMÉ ČESKO z.ú., IČO: 04160851, všechny se sídlem Ohnivcova 555/56, Braník, 147 00 Praha, popř. s ní o tom jednal, byl ze strany těchto osob kontaktován, nebo od nich obdržel nějaká podání či jim nějaké písemnosti zasílal či některá z těchto osob či její zástupce vystupovala na akci, na jejímž pořádání se ÚPDI podílel.

Poskytnutá informace: ÚPDI nevstoupil do žádné smluvního ani jiného právního vztahu s uvedenými osobami (fyzickými ani právnickými), nebyl jimi kontaktován, ani žádná z těchto osob nevystupovala na akci, kde by spolupořadatelem byl ÚPDI. ÚPDI rovněž od  uvedených osob neobdržel žádné písemnosti, ani jim žádné písemnosti nezasílal.

 

6.

ÚPDI obdržel dne 6. 12. 2017 žádost o poskytnutí informací, doplněnou dne 8. 12. 2017, týkajících se regresních úhrad podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), resp. zákona č. 58/1969 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem a poskytnutí vnitřního předpisu ÚPDI ve vztahu k regresním úhradám.

Poskytnutá informace: ÚPDI byl zřízen s účinností od 1. 4. 2017 na základě čl. 55 směrnice 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, která byla zapracována do zákona č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, a dosud neřešil otázku náhrady škody či nemajetkové újmy, která vznikla při výkonu veřejné moci v důsledku nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu. Vnitřní předpis, který by se zabýval touto problematikou, nebyl vydán.