Vyřizování žádostí, návrhů podnětů a stížností

I. Žádosti, návrhy a stížnosti podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním

Každý má právo se sám nebo společně s jinými obrátit na ÚPDI se žádostmi, návrhy a stížnostmi (dále jen "petice") ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti ÚPDI. Petiční právo je upraveno v zákoně č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Petice může být

  • písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat,
  • podána jako elektronická s využitím nástroje ePetice, podle pokynů a s přístupem z portálu veřejné správy. K založení petice a její podpoře musí uživatel disponovat prostředkem pro elektronickou identifikaci vydaným v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace alespoň na úrovni záruky značná (tedy např. eObčankou či bankovní identitou). Informace o tomto nástroji najdete na stránkách Ministerstva vnitra.

Pokud je petice adresována ÚPDI, je Úřad povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal. ÚPDI je po přijetí petice povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi Úřad uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

 

II. Stížnosti podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu

ÚPDI při vyřizování stížností postupuje podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Dotčené osoby mají právo obracet se na ÚPDI se stížnostmi proti nevhodnému chování úředních osob (zaměstnanců ÚPDI) nebo proti postupu ÚPDI v případě, že správní řád neposkytuje jiný prostředek ochrany. Takovým prostředkem ochrany může být například námitka podjatosti úřední osoby, odvolání, podnět k provedení přezkumného řízení, žádost o obnovu řízení či podnět k učinění opatření proti nečinnosti.


Stížnost se podává u toho správního orgánu, který vede řízení. Tento správní orgán je povinen prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené. Považuje-li to za vhodné, vyslechne stěžovatele, osoby, proti nimž stížnost směřuje, popřípadě další osoby, které mohou přispět k objasnění věci. Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti. V takovém případě způsob vyřízení žádosti prošetří předseda ÚPDI.


Podle § 37 správního řádu musí být z podání a tedy i ze stížnosti patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu (nebo elektronickou adresu) pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název, identifikační číslo a adresu sídla, popřípadě jinou adresu (nebo elektronickou adresu) pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, a podpis osoby, která je činí (u stížnosti podané elektronicky se nepožaduje její podepsání zaručeným elektronickým podpisem). ÚPDI dále upozorňuje, že podle § 16 správního řádu jedná pouze v českém jazyce. Žadatelé mohou jednat a předkládat písemnosti v českém nebo ve slovenském jazyce. Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí žadatel předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do českého jazyka.

 

III. Oznámení podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

V souladu s nařízením vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednaní ve služebním úřadu, byl určen prošetřovatel, který přijímá a prošetřuje oznámení státních zaměstnanců o podezření ze spáchání protiprávního jednání zaměstnanci ÚPDI.


Prošetřovatel přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu. Dalším úkolem prošetřovatele je evidovat a prošetřovat přijatá oznámení a vyhotovovat písemné zprávy o průběhu a výsledku prošetření.


Schránka pro příjem oznámení v listinné podobě je umístěna v sídle ÚPDI v Myslíkově ulici 171/31, Praha 1 (v prostorách vestibulu po levé straně naproti vrátnici) a je označena „Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře PROŠETŘOVATEL“, adresa elektronické pošty pro příjem oznámení podání v elektronické podobě je Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Výše uvedená schránka a elektronická adresa je určena výlučně pro příjem oznámení podávaných státními zaměstnanci zařazenými v Úřadu, nebo v jiném služebním úřadu a oznamovateli podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937. Pokud tedy nesplňujete některou z výše uvedených podmínek, a hodláte se obrátit na Úřad, učiňte tak prostřednictvím adresy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Samotné přijímání oznámení a jejich prošetřování, nelze delegovat na jinou osobu, neboť tato pravomoc prošetřovat taková oznámení je určená pouze prošetřovateli. Některé dílčí kroky činěné v rámci prošetřování lze svěřit také jinému státnímu zaměstnanci ÚPDI, vždy však pouze za podmínky, že při těchto úkonech nebude možné dovodit totožnost oznamovatele.

 

IV. Oznámení podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie.

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“) lze podat oznámení o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis týkající se:

  • zadávaní veřejných zakázek, tedy porušení zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, a to pouze v oblasti dodržování tohoto zákona při zadávání veřejných zakázek Úřadem.
  • ochrany soukromí a osobních údajů v těch případech, kdy je Úřad správcem, zpracovatelem či příjemcem osobních údajů v případě podezření z porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), respektive zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
  • porušení právních předpisů týkající se vnitřního trhu dle čl. 26 Smlouvy o fungování Evropské unie v oblasti železničního sektoru, které ohrožuje fungování jednotného evropského železničního prostoru a Úřad je k řešení daných záležitostí příslušný.

Pokud oznamovatel splňuje podmínky směrnice, může se obrátit na příslušnou osobu, kterou je prošetřovatel. Oznámení lze podávat:

a) jako elektronickou zprávu na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
b) jako listovní zásilku na adresu: Prošetřovatel, Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře, Myslíkova 171/31, 110 00 Praha 1, s označením „Pouze k rukám prošetřovatele“,
c) telefonicky na přímou linku prošetřovatele 602 289 046.

Oznamovateli bude zajištěna ochrana podle směrnice.