Čl.II zákona č. 367/2019 Sb. - Přechodná ustanovení

1. Provozovatel vlečky, která je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vlečkou veřejně přístupnou podle § 22a odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, sdělí tuto skutečnost Úřadu do 1 měsíce ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Byla-li tato vlečka přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona provozována jako veřejně nepřístupná, její provozovatel do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přijme a zveřejní prohlášení o dráze a zahájí provozování vlečky jako veřejně přístupné. Do doby přidělení kapacity dráhy na základě přijatého prohlášení o dráze umožní dopravcům užití vlečky nediskriminačním způsobem za cenu sjednanou podle cenových předpisů.

 

Název vlečky Obchodní firma (provozovatel) Adresa sídla