Metodika pro posuzování hlavního účelu mezinárodní osobní dopravy a hospodářské vyváženosti smlouvy o veřejných službách

Na základě § 34d zákona o dráhách rozhoduje ÚPDI podle nařízení Komise (EU) č.869/2014 o nových službách v osobní železniční dopravě o převažujícím účelu osobní drážní dopravy a ve věci ohrožení hospodářské vyváženosti osobní drážní dopravy provozované na základě smlouvy o veřejných službách. Osoba, která hodlá podat žádost o přidělení kapacity dráhy pro účely provozování osobní drážní dopravy bez smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, oznámí tuto skutečnost 2 měsíce před podáním žádosti ÚPDI. Osoba, která není usazena na území České republiky a hodlá podat žádost o přidělení kapacity dráhy pro účely provozování přeshraniční osobní drážní dopravy, oznámí tuto skutečnost 2 měsíce před podáním žádosti ÚPDI. Tato metodika stanovuje podrobnosti o ohlašování služeb v osobní dopravě a podávání žádostí, a provádění testů hlavního účelu a hospodářské vyváženosti.

Celý článek ve formátu PDF.

1_Oznameni_o_planovane_nove_sluzbe_formular.xlsx

2_Zadost_o_provedeni_testu_hlavniho_ucelu_formular.xlsx

3_Zadost_o_provedeni_testu_hosp__vyvazenosti_formular.xlsx

Metodický pokyn pro posuzování vleček z hlediska veřejné přístupnosti

I. Úvod

Dne 1. dubna 2017 vstupuje v účinnost zákon č. 319/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tímto dnem zákon č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“), transponuje do právního řádu směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru (dále jen „směrnice 2012/34/EU“). Tato transpozice mj. v ustanovení § 22a zákona o dráhách nově upravuje odlišnosti v přístupnosti vleček. Pro sjednocení výkladu a usnadnění postupu dopravcům a provozovatelům drah vydává Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „ÚPDI“) tento metodický pokyn pro posuzování vleček z hlediska veřejné přístupnosti. Tento pokyn má informativní povahu.

Celý článek ve formátu PDF.