Důvod a způsob založení

Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře (dále jen „Úřad“) je regulačním subjektem zřízeným na základě článku 55 směrnice 2012/34/EU, zákonem č. 320/2016 Sb., o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře.

 

Činnosti ÚPDI od 1. 1. 2019:

Činnosti Úřadu dle zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

 • Rozhodování o veřejné (ne)přístupnosti vleček (§ 22a);
 • Rozhodování o smlouvě o přístupu na vlečku (§ 22a);
 • Schvalování plánu omezení provozování dráhy (§ 23c);
 • Posuzování zákonnosti podmínek k omezení provozování dráhy mimo plán (§ 23c);
 • Rozhodování o uzavírání smlouvy o poskytnutí služeb (§ 23d);
 • Účast na jednání koordinačního orgánu pro příděl kapacity (§ 32);
 • Rozhodování o převažujícím účelu provozování osobní dopravy (§ 34d);
 • Rozhodování o ohrožení hospodářské vyváženosti drážní dopravy provozované na základě smlouvy o veřejných službách (§ 34d);
 • Rozhodování o (ne)souladu prohlášení o dráze se zákonem (§ 34e);
 • Rozhodování o (ne)souladu procesu přidělování kapacity (včetně rámcových smluv) se zákonem (§ 34f);
 • Posuzování souladu smlouvy o provozování drážní dopravy se zákonem (§ 34g);
 • Rozhoduje o správních trestech za omezení provozování dráhy v rozporu s § 23b nebo § 23c;
 • Rozhoduje o správních trestech za neumožnění užití veřejně nepřístupné vlečky v rozporu s § 22a;
 • Rozhoduje o správních trestech za neumožnění využití přidělené kapacity a neumožnění provozovat drážní dopravu v rozporu s § 23 odst. 1 písm. a) nebo d);
 • Rozhoduje o správních trestech za neumožnění přístupu ke službám v rozporu s § 23 odst. 1 písm. b);
 • Rozhoduje o správních trestech za cenu za užití dopravní cesty nebo přidělení kapacity stanovenou diskriminačním způsobem v rozporu s § 23 odst. 1 písm. c);
 • Rozhoduje o správních trestech za neumožnění objezdu nesjízdného úseku v rozporu s § 23 odst. 1 písm. e);
 • Rozhoduje o správních trestech za nevedení seznamu provozovaných drah v rozporu s § 23 odst. 1 písm. f);
 • Rozhoduje o správních trestech za nezpracování analýzy přetížené dráhy v rozporu s § 23 odst. 5;
 • Rozhoduje o správních trestech za nepřijetí plánu na odstranění přetížení dráhy v rozporu s § 23 odst. 6;
 • Rozhoduje o správních trestech za nezpracování jízdního řádu podle § 40 odst. 1;
 • Rozhoduje o správních trestech za neposkytnutí služby v rozporu s § 23d odst. 1;
 • Rozhoduje o správních trestech za poskytování služeb nikoliv prostřednictvím pobočky a nevedení odděleného účetnictví při poskytování služeb v rozporu s § 23f;
 • Rozhoduje o správních trestech za nezpracování prohlášení o dráze, jeho nezveřejnění a neumožnění se k němu vyjádřit v podle § 33 odst. 1;
 • Rozhoduje o správních trestech za nepřidělení kapacity podle § 34, § 34a nebo § 34b;
 • Vyjadřuje se jako dotčený orgán k řízením ve věci:
  • úředních povolení k provozování dráhy a oprávnění k provozování drážní dopravy,

  • osvědčení o bezpečnosti,

  • omezení a zastavení veřejné drážní dopravy,

  • schválení tech. způsobilosti drážního vozidla.

 • Vykonává státní dozor v rozsahu své působnosti.

 Činnosti úřadu dle zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů

 • Rozhoduje o souladu letištního ceníku s § 42e a o způsobu jeho stanovení (§ 42i);
 • Kontroluje plnění povinnosti provozovatele letiště a leteckého dopravce podle části čtvrté hlavy VI zákona (§ 89a);
 • Rozhoduje o správních trestech za neprojednání letištního ceníku s leteckými dopravci podle § 42g.

Činnosti úřadu dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyjadřuje se k podmínkám smlouvy podle § 22c a § 22e mezi poskytovatelem evropského mýtného a provozovatelem elektronického mýtného (§ 22h).

Činnosti úřadu dle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů

 • Provádí cenovou kontrolu podle § 14
  • zjišťuje, zda nedochází k porušování zákona a cenových předpisů,
  • ověřuje správnost předkládaných podkladů,
 • Projednává přestupky podle § 15 a § 16.

Činnosti úřadu dle dalších předpisů

 • Podle § 152 zákona č. 500/2004 Sb. rozhoduje o rozkladech podaných úřadu při řízeních vedených podle zákona o dráhách.
 • Podle článku 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 o evropské železniční síti pro konkurenceschopnou nákladní dopravu sleduje hospodářskou soutěž v rámci koridorů a zajištění nediskriminačního přístupu.
 • Podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1100 o povinnosti členských států předkládat zprávy v rámci sledování železničního trhu shromažďuje údaje, týkající se železniční dopravy na území České republiky, a předkládá je Evropské komisi.
 • Podle článku 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2177 o přístupu k zařízením služeb a k službám souvisejícím s železniční dopravou rozhoduje o žádostech provozovatelů zařízení služeb o udělení výjimky z požadavků uvedených v tomto nařízení.
 • Podle článku 9 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2177 o přístupu k zařízením služeb a k službám souvisejícím s železniční dopravou stanovuje lhůty pro odpovědi na žádosti o přístup k zařízení služeb nebo poskytnutí služby v zařízení služeb.